Sunday, August 7, 2016

အျပီးမွာမေန႔က
ျပီးျပီ။
ဒီေန႔လည္း
ေတာ္ၾကာ..ျပီးေတာ႔မယ္။
နက္ဖန္
သဘက္ခါ
အားလံုးျပီးဆံုးသြားဦးမွာ.။
နံရံေတြေပၚမွာေတာ႔
အရိပ္ေတြ
အရိပ္ေတြ
တရိပ္ရိပ္ေျပးေနဆဲ..။
ဖမ္းလို႔မရဘူး..။