Monday, March 28, 2016

အကြာအေ၀းမိုးကုပ္စက္၀ိုင္းဆီ
ၾကည္႔ေလ
ၾကည္႔ေလ
ျမင္ေလ..။
ျမင္ေလ
ျမင္ေလ
က်ယ္ျပန္႔ေလ..။
က်ယ္ျပန္႔ေလ
က်ယ္ျပန္႔ေလ
ေ၀းေလ..။
ေ၀းေလ
ေ၀းေလ
ဖမ္းဆုပ္မရေလ..။
ဖမ္းဆုပ္မရေလ
ဖမ္းဆုပ္မရေလ
သသျဖစ္.ေလ..။ 
တသသျဖစ္ေလ
သသျဖစ္.ေ
နီးေလ..။
           နီဇူလိုင္

No comments:

Post a Comment